Følg Kiwa Norge

Teknisk kontrollorgan gir økt sikkerhet

Nyhet   •   okt 18, 2015 16:09 CEST

Som teknisk kontrollorgan bidrar Inspecta til økt sikkerhet og kompetanse ved produksjonsanlegg i inn- og utland. Ved å komme inn i en tidlig fase av prosjekter og før installasjon eller ombygging, kan man forebygge ulykker.

20 års erfaring har gitt Inspecta innsikt i ulike problemstillinger innenfor området. En av de mest vesentlige konsekvensene har vært avbrutt produksjon etter befaring, der anlegg ikke kan godkjennes.

- I bransjen ser vi eksempler på leverandører som installerer utstyret før det er foretatt både en design-review og oppstillingskontroll utført av en tredjepart. Vi har sett nedgravde tanker hvor det kan være meget kostbart å utbedre mangler eller feil. Med andre ord, prosessen er utført i feil rekkefølge, sier Jens Fredrik Blegstad i Inspecta Norge.

- Manglende kompetanse i henhold til trykkdirektivet og forskrift om håndtering av farlig stoff skaper uheldige situasjoner ved oppstart av produksjon, noe som i ytterste konsekvens kan få fatale følger. Dette gjelder for nye og brukte anlegg, i tillegg til ombygde, fortsetter Blegstad.

Økonomiske faktorer

Som kontrollorgan har Inspecta også ansvaret for å godkjenne og overvåke produsentens kvalitetssikringssystem og/eller utføre ”direkte produktkontroll”.

- Et teknisk kontrollorgan kan på mange måter sammenlignes med en revisor. For Inspecta er dette en myndighetspålagt oppgave. Vår oppgave er å tilse at anlegget er i henhold til kravene. Bruk av kontrollorgan sikrer også at bedrifter får det produktet de betaler for, sier Blegstad.

Inspecta skal påse at arbeidet som utføres faktisk følger harmoniserte standarder.

- Vi ser i flere tilfeller at tekniske kontrollorgan kommer for sent inn i prosjektene, og det er viktig at vi er i forkant og kontaktes i rimelig tid. For oss er det en vesentlig faktor at vi kommer inn i prosjekteringsfasen i forbindelse med design-review. Her kan Inspecta i en tidlig fase oppdage eventuelle designfeil. Det kan bli dyrt dersom dette oppdages for sent, sier Blegstad.

- Skulle man være usikker er det viktigste at selskapet kontakter ett teknisk kontrollorgan for veiledning, avslutter Blegstad.

Fakta

Tekniske kontrollorgan har til oppgave å kontrollere at nye produkter overensstemmer med kravene i de direktivene de omfattes av før de slippes ut på markedet.

Et teknisk kontrollorgan er et uavhengig organ som utpekes av myndighetene i EU/EØS landene basert på blant annet krav til kompetanse. I Norge utpekes kontrollorgan for trykkpåkjent utstyr av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Inspecta er utpekt som teknisk kontrollorgan på trykkpåkjent utstyr.

Forskrift om håndtering av farlig stoff retter seg mot anlegg som er i bruk, og pålegger anleggseieren å sørge for jevnlig kontroll av tilstanden på anleggene. Ved anlegg som inneholder store mengder eller spesielt farlige stoffer, er det krav om at denne kontrollen skal gjøres av en uavhengig instans i form av et akkreditert inspeksjonsorgan eller teknisk kontrollorgan.

Inspecta er akkreditert som uavhengig inspeksjonsorgan (Type A) for en rekke anleggstyper. Akkreditering er en myndighetsgodkjenning som gis av Justervesenet gjennom Norsk Akkreditering, ut i fra krav til kompetanse og upartiskhet.